????upek dachowy - wyb??r na pokolenia

Naturalny ??upek dachowy to materia?? szlachetny i d??ugowieczny.

Jego naturalny charakter sprawia, ??e ??upek kamienny jest najdoskonalsz? form? pokrycia, du??o bardziej wytrzyma??? od produktów wytwarzanych technologicznie i dlatego te?? korzystny cenowo.

?upek kamienny jest, jak ka??da forma naturalna, jest zró??nicowany geofizycznie. W wi?kszo??cici przypadków weryfikacja jako??ci w jakim wyst?puje ??upek naturalny jest bardzo trudna, je??eli si? nie wie, na co zwraca? uwag?. Informacje zawarte w serwisie pomog? Pa??stwu zapozna? si? z w??a??ciwo??ciami, na jakie nale??y zwraca? uwag? decyduj?c si? na wykonanie dachu z kamienia.

 

JAKO?? ?UPKA
Dobry ??upek kamienny to z czystko technicznego punktu widzenia szereg korzy??ci zarówno dla inwestora jak i wykonawcy. Niskiej jako??ci ??upek mo??e spowodowa? mi?dzy innymi jego utlenianie, czyli perforacj? p??ytek.

more

 

CECHY DOBREJ JAKO?CI ?UPKA
Istnieje 5 kluczowych obszarów do klasyfikacji ??upka jako pokrycia dachowego: wytrzyma??o??? mechaniczna, petrografia kamienia, absorbcja wody, delaminacja (rozwarstwianie), utlenianie.

more